• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

معافیت‌ها و بخشودگی های ویژه شهرکها و نواحی صنعتی

معافیت‌ها و بخشودگی های ویژه شهرکها و نواحی صنعتی

تشویقات

ماده 1- متقاضیان در صورت ارائه برنامه زمانبندی ، ساخت و ساز واحد صنعتی حداکثر در 12 ماه مشمول پنج درصد ( 5% ) بخشودگی با داشتن شرایط ذیل خواهند شد .

1- شرایط

1-1- ارائه جدول زمانبندی اجرای طرح در زمان عقد قرارداد

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پایان کار

3-1- پرداخت به موقع اقساط  طبق ضوابط دستورالعمل

4-1- رعایت حداقل زیر بنای احداثی در عرصه تخصیصی  طبق ماده 7 دستورالعمل

ماده 2- متقاضیان در صورت دریافت و ارائه پروانه بهره برداری حداکثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد از ارگانهای ذیربط مطابق ظرفیت محصولات تولیدی مندرج در جواز تأسیس ارائه شده و ارائه بیمه کارکنان از سازمان تأمین اجتماعی برای هر اشتغال ایجاد شده نیم درصد بخشودگی در قیمت حق بهره برداری از زمین و تأسیسات تا سقف 50 نفر خواهند شد. ( حداکثر بخشودگی  بیست و پنج (25%) )

ماده 3- مدت اجرای طرح حداکثر تا 18 ماه قابل افزایش است ، لیکن بابت 6 ماه تاخیر در بخش ساخت و بهره برداری یک سوم (3/1) کل تخفیفات کسر خواهد شد .

تبصره1-در صورت افزایش زمان اجرای طرح از سقف 18 ماه تخفیفات در بخش ساخت و بهره برداری کان لم یکن می گردد .

تبصره 2-متقاضیانیکه صرفا حائز یکی از شرایط باشند (ساخت یا بهره برداری) از امتیازات همان شرایط بهره مند خواهند شد .

تبصره 3-متقاضیان در صورت پرداخت نقدی اقساط معوقه حداکثر تا پایان موعد مقرر در مواد 1 و 3 فوق الذکر حداکثر از نصف تشویقات بهره مند خواهند شد . 

ماده 4 بخشودگی‌های متعلقه واحدهای صنعتی پس از محاسبه و تائید هیأت مدیره در قالب اولین سفته‌های سررسید نشده به متقاضی عودت داده می شود .