• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب سال 1390

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا : مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 .

تبصره 1- در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 2- در مورد روستاها ، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می شود .

ب- سکونتگاه ها : کلیه شهرها ، روستاها ، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند . ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد .

ج- کاربری صنایع : عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 55837/ت/21414هـ مورخ 20/10/1378 ) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود .

د- مکانهای صنعتی : عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند .

هـ- شهرک صنعتی تخصصی : شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود .

و- ناحیه صنعتی روستایی : مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ( موضوع تصویب نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1358 ) .

ز- حریم کمی و کیفی آب : مطابق بند ( خ ) اصلاحی ماده ( 1 ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ( موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1382 ) .

ح- مناطق حساس ساحلی- دریایی : خورها ، مصبها ، خلیج ها ، تالاب های ساحلی ، رویشگاههای حرا ، بسترهای علفی ، صخره های مرجانی ، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ، وجود گونه های در معرض خطر ، آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ، حساسیت به آلاینده ها ، کندی ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده های محیطی آنها می باشد .

ط- فناوری زیست محیطی : تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند .

ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است تقسیم گردیده است .

ماده 2- واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

1- غذایی

2- نساجی

3- چرم

4- سلو لزی

5- فلزی

6- کانی غیرفلزی

7- شیمیایی

8- دارویی

9- برق و الکترونیک

10- کشاورزی

11- ماشین سازی

12- نوین ( نانو و بیوتکنولوژی )

13- نفت و گاز و پتروشیمی

14- بازیافت

ماده 3- صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ( 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند :

رده 1- واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .

رده های 2 و 3- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است استقرار یابند .

رده ها 4 و 5 و 6- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) استقرار یابند .

تبصره 1- در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ( درخصوص رده های « 2 » و « 3 » خارج از محدوده شهر ) و روستا استقرار یابند .

تبصره 2- واحدهای کشاورزی مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت فواصل به  شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند .

رده 7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره         ( 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می گیرد .

تبصره 3- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می باشد .

تبصره 4- احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است .

ماده 4- در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده ( 7 ) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی ، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد ، بلامانع است . متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد ( 50% ) واحدها و به بهره برداری رسیدی سی درصد ( 30% ) آنها و وجود حداقل ( 100 ) متر مکعب فاضلاب در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند .

ماده 5- تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها براساس جدول استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره ( 3 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، صورت گیرد .

ماده 6- استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب زا ( به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ) در داخل دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ماده 7- فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره ( 4 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، تعیین می شود . چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود ، موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام الاختیار ارگان ذیربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

ماده 8- در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت محیط زیست ، راه و شهرسازی ، نیرو ( رییس شورای انسجام بخشی استان ) ، نفت ( با معرفی وزارت نفت ) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده های ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود .

تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد ، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم گیری ارجاع می شود .

ماده 9- مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد ، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند . ادارات یاد شده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار ، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام ، موارد مغایرت را اعلام نمایند ، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود .

ماده 10- مراجع صادر کننده جواز تاسیس ( به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی ) مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله : اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- مصوب 1356- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسیس ، اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی ، اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط ( محیط زیست و دستگاه صادر کننده ) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید .

ماده 11- کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند .

ماده 12- تصویب نامه های شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 ، شماره 11359/ت23415هـ مورخ 21/3/1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 16/7/1381 با اعمال اصلاحات این آیین نامه همچنان به قوت خود باقی است .

پیوست شماره 1

جدول شماره 1 : منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ردیف

منطقه

نام استانها

1

آذربایجان

1- اردبیل     2- آذربایجان غربی     3- آذربایجان شرقی

2

زاگرس

1- لرستان    2- کردستان    3- ایلام    4- همدان    5- کرمانشاه

3

خوزستان

1- کهگیلویه و بویر احمد     2- خوزستان

4

فارس

فارس

5

البرز جنوبی

1- قزوین   2- تهران   3- البرز   4- سمنان    5- قم    6- مرکزی   7- زنجان

6

مرکزی

1- اصفهان    2- یزد   3- چهار محال و بختیاری

7

جنوب شرقی

1- کرمان   2- سیستان و بلوچستان

8

ساحلی شمال

1- مازندران   2- گیلان   3- گلستان

9

ساحلی جنوب

1- هرمزگان     2- بوشهر

10

خراسان

1- خراسان رضوی    2- خراسان جنوبی    3- خراسان شمالی

پیوست شماره 2

جدول شماره 2 : حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

 

 

فاصله از مراکز مختلف به متر

ردیف

اماکن و مراکز

رده 1

رده 2

رده 3

رده 4

رده 5

رده 6

1

 

سکونتگاهها

مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه )

-

500

1000

1500

2000

2500

2

مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه )

-

250

500

1000

1500

2000

3

شهر

-

200

500

1000

1500

2000

4

روستا

-

200

500

1000

1000

1500

5

مراکز درمانی و آموزشی

-

200

500

750

1000

1500

6

مراکز نظامی

50

200

500

750

1000

1500

7

پارک ملی- تالاب- دریاچه- اثر طبیعی ملی

150

150

500

1000

1500

2000

8

پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده

-

150

200

250

500

1000

9

رودخانه دایمی غیر شرب

100

100

150

150

250

500

10

رودخانه دایمی آب شرب

150

150

500

1000

1500

2000

11

چاه های آب شرب- کشاورزی و قنوات

50

100

150

200

250

500

بخشنامه اجراي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي

( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران )

1- واحدهاي صنعتي و توليدي غير مزاحم و غير آلاينده رده ( 1 ) موضوع ماده ( 3 ) مصوبه با رعايت بند ( 20 ) ماده 55 قانون  شهرداري ها مصوب 1334 ، مي توانند با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان در كاربري هاي مجاز كه در طرحهاي جامع و هادي شهر و روستا تعيين شده است ، استقرار يابند .

2- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در شهركهاي صنعتي قديمي فاقد زون بندي با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان و هماهنگي مديريت شهرك صنعتي خواهد بود. ليكن براي شهركهاي صنعتي جديد الزامي    مي باشد .

3- واحدهاي آلاينده اي كه بنا به تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان بعلت ايجاد مزاحمت براي ساير واحدها ، نمي توانند در داخل شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند . استقرار آنها در خارج از شهركهاي صنعتي با رعايت فواصل تعيين شده بلامانع مي باشد .

4- آن دسته از واحدهاي صنعتي ( نظير كاني هاي غير فلزي ) كه ماهيتاً وابسته به معادن هستند بنا به تشخيص اداره كل مي توانند خارج از شهركها و نواحي صنعتي بر حسب نوع رده با رعايت فواصل تعيين شده استقرار يابند .

5- رده هاي 1 تا 3 صنايع ماشين سازي ( گروه 11000 ) فقط در حد خدمات ماشين كاري و تراشكاري مي باشد .

تبصره- بررسي كليه واحدهاي توليدي فلزي براساس گروه صنايع فلزي ( گروه 5000 ) ملاك عمل مي باشد .

6- فاصله از جاده ها صرفاً رعايت حريم تعيين شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازي و موافقت اداره كل مربوطه مي باشد .

7- منظور از تالاب در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع تالابهاي بين المللي ثبت شده در كنوانسيون بين المللي رامسر مي باشد .

8- دستورالعمل شماره 19 ابلاغيه شماره 16365-11 مورخ 20/3/1387 شوراي معاونين سازمان قابليت اجرايي دارد .

9- در ارتباط با نحوه تعيين رده بندي واحدهاي توليدي و صنعتي ، ادارات كل حفاظت محيط زيست استان مي توانند ضمن تطبيق موارد مشابه با رده بندي هاي موجود در ضوابط جديد و تشخيص تشابه نسبت به تعيين رده بندي استقرار واحد اقدام نمايند . در غير اين صورت ضروري است اداره كل حفاظت محيط زيست استان جهت تعيين رده بندي موضوع را با كليه سوابق ( شامل تصوير جواز تاسيس واحد ، پرسشنامه زيست محيطي تكميل شده توسط متقاضي و مورد تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادي ) به دفتر ارزيابي زيست محيطي ( دبيرخانه ضوابط استقرار صنايع ) ارسال نمايند .

10- استقرار واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) در داخل مناطق ويژه اقتصادي كه داراي مجوز و يا داراي تاييديه ارزيابي زيست محيطي مي باشند ،‌ استقرار هر واحد با رعايت مفاد دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) ، بلامانع است .

11- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي رده هاي 1 تا 3 در مستثنيات داخل مناطق تحت مديريت سازمان در صورت تاييد معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان ، صرفاً براي صنايع پاك و سازگار با محيط زيست و توسعه پايدار و با رعايت ضوابط استقرار بلامانع مي باشد

12- درخصوص اجراي ماده 9 ضوابط استقرار ، دستگاه اجرايي صدور جواز تاسيس بايد ضمن ارسال رونوشت جواز تاسيس موقعيت مكاني واحد ( نظير مختصات جغرافيايي ، فاصله از ساير كاربري ها و ... ) را نيز به اداره كل اعلام نمايد و اداره كل در صورت مغايرت واحد با ضوابط ، اعلام نظر خواهد نمود .

تبصره- مدت زمان تعيين شده به مدت 2 هفته در ماده 9 ، از زمان تكميل پرونده مي باشد .

13- به استناد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص را از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد و تمامي دستگاهها ملزم به رعايت آن خواهند بود و از سال دوم برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيازي به استعلام از اداره كل حفاظت محيط زيست استان به استثناي واحدهاي رده 7 نخواهد بود . بديهي است تا زمان ابلاغ ضوابط از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي ، كماكان استعلام از ادارات كل حفاظت محيط زيست استان طبق روال قبل صورت پذيرد .

14- در صورت عدم رعايت ضوابط استقرار صنايع توسط دستگاههاي اجرايي و استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا نسبت به تعطيلي واحد اقدام نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط با دستگاه صادر كننده جواز تاسيس خواهد بود .

15- منظور از چاهها و قنوات كشاورزي در جدول شماره 2 ضوابط ، چاهها و قنواتي هستند كه صرفاً براي مزارع و باغات كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند .

16- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در حريم چاهها و قنوات كشاورزي در صورت تغيير كاربري به صنعتي و يا واحد توليدي كشاورزي و با موافقت سازمان جهاد كشاورزي يا شركت سهامي آب منطقه اي استان بلامانع خواهد بود .

17- ملاك تشخيص كاربري كشاورزي ، نظر سازمان جهاد كشاورزي استان و ادارات تابعه آن مي باشد .

18- نحوه اجراي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع براساس دستورالعمل پيوست شماره ( 1 ) اين بخش نامه مي باشد .

19- واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) مي بايست صرفاً در خارج از حريم شهر با رعايت مفاد 5 دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) استقرار يابند .

20- منظور از كلمه اين رده در تبصره 4 ماده 3 ضوابط استقرار، رده 7 مي باشد كه اين گونه واحدها بايد خارج از شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند ليكن اگر شهرك صنعتي تخصصي ( بعنوان مثال شهرك تخصصي صنايع غذايي ، شهرك تخصصي فولاد و ... ) وجود داشته باشد با رعايت موارد بند 19 اين بخشنامه استقرار آنها در داخل اينگونه شهركها بلامانع است .

21- نظر به اينكه ضوابط واحدهاي خدماتي در حال تدوين مي باشد ضروري است تا تصويب ضوابط واحدهاي خدماتي كما في السابق اقدام شود .

22- نحوه تعيين تعرفه حق الزحمه كارشناسي براساس مصوبه شماره 157 مورخ 31/1/1377 شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطابق جدول مربوطه و معادن آن به شرح ( « الف » معادل رده 1 ) ، ( « ب » و « ج » معادل رده 2 و 3 ) ، ( « د » و « ه » معاده رده 4 و 5 ) ،( « و » معاده رده 6 و 25 ساعت كار كارشناسي ) و ( رده 7 معادل پروژه هاي بزرگ توليدي و عمراني- براي طرحهاي مشمول ارائه ارزيابي زيست محيطي 100 ساعت كار كارشناسي و براي پروژه هاي مشمول ارائه گزارش توجيهي زيست محيطي 50 ساعت كار كارشناسي ) خواهد بود .

23- مرجع تعيين كاربري هاي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي جهت استقرار صنايع بر حسب موقعيت هاي تعيين شده ، طرحهاي مصوب جامع شهري و هادي روستايي بوده و متولي آنها درخصوص طرحهاي جامع شهري اداره كل راه و شهرسازي استان و درخصوص طرحهاي هادي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مي باشد .

24- شهرها و روستاهايي كه فاقد كاربر هاي صنعتي اعم از شهرك يا ناحيه صنعتي و يا مكان صنعتي باشند برحسب نوع رده مطابق ضوابط تعيين شده مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در ساير كاربري هاي مجاز استقرار يابند .

25- نحوه استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در مراكز سكونتي زير 20 خانوار بر حسب نوع رده صنعتي با رعايت نصف ( 50% ) فواصل تعيين شده در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع خواهد بود .

26- با توجه به تصويب جدول منطقه بندي كشور جهت ضوابط استقرار صنايع ، از آنجائيكه تدوين ضوابط منطقه اي در دست تهيه مي باشد ، ضروري است ادارات كل حفاظت محيط زيست بر حسب نوع منطقه نسبت به ارسال پيشنهادات مربوطه به معاونت محيط زيست انساني اقدام تا مراتب پس از بررسي و جمع بندي در دبيرخانه ضوابط استقرار ، جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال گردد .

27- به استناد ماده 7 ضوابط استقرار صنايع ، فهرست رده بندي صنايع به شرح پيوست شماره ( 2 ) در دبيرخانه كميته ماده 7 مستقر در معاونت محيط زيست انساني مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت . بديهي است هر گونه اصلاح و يا تعيين كد جديد در فهرست رده بندي به صورت دوره اي با آخرين ويرايش از طريق دبيرخانه مذكور به كليه استانها اعلام خواهد شد و از تاريخ ابلاغ ، آخرين نسخه فهرست رده بندي ملاك عمل خواهد بود .

28- ساير قوانين و مصوبات مرتبط با استقرار صنايع ( شامل محدوده ممنوعه شعاع 120 كيلومتري تهران و اصلاحات بعدي آن ، محدوده ممنوعه شعاع 50 كيلومتري اصفهان ، محدوده ممنوعه شعاع 30 كيلومتري اراك و ... ) كه در ماده 12 ضوابط استقرار صنايع به لغو آنها اشاره نگرديده است به قوت خود باقي مي باشد .

29- ساير دستورالعمل هاي مرتبط با ضوابط استقرار صنايع كه مغاير با اجراي ضوابط جديد مي باشد ، از تاريخ صدور اين بخشنامه لغو مي گردد .

30- لازم به ذكر است اصلاحات لازم در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع با توجه به نظرات ادارات كل حفاظت محيط زيست استان در دست تهيه است كه پس از تدوين جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال خواهد شد .

ضوابط و معيارهاي  استقرار واحدهاي خدماتي :

1- واحدهاي خدماتي كليه رده ها مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده براي سكونتگاهها ، رديف 1 تا 6 جدول پيوست شماره 2 ،           ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) در داخل و يا خارج از شهركها و نواحي صنعتي ( رده 1 در داخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و يا حريم مصوب شهر و رده هاي 2 و 3 در داخل يا خارج حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا و بالاتر از آن در خارج از حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا به استثناء مواردي كه در جدول رده بندي مشخص شده اند ) در كاربري هاي محتلف استقرار يابند .

تبصره 1- رعايت فاصله از رودخانه هاي دائمي شرب و غير شرب براساس دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي ( موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 ) خواهد بود .

تبصره 2- آن دسته از واحدهاي خدماتي كه داراي فاضلاب صنعتي و بهداشتي مي باشند رعايت فواصل تعيين شده براي قنات و چاه آب شرب مطابق جدول پيوست شماره 2 ، ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) الزامي است .

تبصره 3- رعايت فواصل از مناطق تحت مديريت سازمان در خصوص رده هاي 1 تا 3 براساس نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان و بالاتر از آن براساس نظر معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي خواهد بود .

2- اعمال ضوابط براي واحدهاي خدماتي رده 7 براساس دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) خواهد بود .

3- برخي از مواردي كه در بخشنامه شماره 23874/90 مورخ 30/5/1390 ابلاغ گرديده است و با واحدهاي خدماتي انطباق دارد در خصوص واحدهاي خدماتي نيز مي تواند مورد ملاك عمل قرار گيرد .

4- واحدهاي خدماتي شامل مصوبه هاي محدوديت استقرار صنايع ، نظير شعاع 120 كيلومتري تهران ، 50 كيلومتري اصفهان و غيره نمي باشد .

دستورالعمل اجرايي ماده 8 ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي

( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/90 هيات محترم وزيران )

ماده 1- چنانچه در موارد استثنايي ، شرايط تطبيق ضوابط استقرار  و تصميم گيري براي استقرار واحد صنعتي و توليدي وجود نداشته باشد و يا مكان پيشنهادي براي استقرار واحد مذكور ( با توجه به در نظر گرفتن فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه ، شرايط اقليمي ، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست ، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري ) ، در صورت فعاليت واحد ، از تاثيرپذيري كمي بر محيط برخوردار باشد و تامين فواصل لازم براساس جدول شماره 2 ضوابط ، براي واحد مورد نظر ميسر نباشد ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان براي اعلام نظر مي تواند درخواست متقاضي را براساس مواد اجرايي اين آئين نامه ، به شرح زير مورد بررسي قرار داده وتصميم گيري نمايد .

ماده 2- با عنايت به مفاد ماده يك اين آئين نامه ، چنانچه فعاليت واحد صنعتي و توليدي در رده هاي ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده 3 ضوابط استقرار صنايع قرار داشته باشد ، موضوع مي تواند بدون اخذ نظر معاونت محيط زيست انساني در كارگروه ماده 8 استاني ضوابط استقرار صنايع مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد .

تبصره- با عنايت به مفاد ماده 12 ضوابط استقرار صنايع و لغو مصوبه شماره 27965/ت32010ه مورخ 8/5/84 هيات محترم وزيران ، اعمال تقليل كد ( رده ) ضوابط استقرار در مورد مفاد اين ماده مجاز نمي باشد .

ماده 3- با توجه به مفاد ماده يك ، درخصوص واحدهايي كه فعاليت آنها با رده هاي ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده 3 مصوبه ضوابط استقرار صنايع تطابق دارد ، اداره كل موضوع را با كليه مستندات به شرح زير ، جهت بررسي در كارگروه ستادي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع( مستقر در معاونت محيط زيست انساني ) ارسال نمايد .

الف- تكميل و ارسال پرسشنامه زيست محيطي ( نمونه پيوست ) كه توسط كارشناسان ادارات كل حفاظت محيط زيست استان تكميل و به امضاي مدير كل محيط زيست استان رسيده و ممهور به مهر اداره كل محيط زيست استان گرديده است .

ب- اعلام دلايل عدم تطابق استقرار واحد متقاضي با ضوابط استقرار و نظر كارشناسي اداره كل محيط زيست استان .

ج- ارسال يك نسخه خوانا از تصوير جواز تاسيس صادره واحد متقاضي .

 

دستورالعمل  ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع تصويب نامه شماره

78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هيات وزيران

1-  آن دسته از واحدهایی که بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت محيط زيست یا هیات محترم وزیران مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی می باشند بر اساس آیین نامه مربوطه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.

2-  آن دسته از واحدهایی که در این رده قرار دارند و مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی نمی باشند ضروری است متقاضی بر اساس پیوست شماره 1 این دستورالعمل نسبت به تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی اقدام و موضوع در کارگروه کارشناسی اداره کل متشکل از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان (رئیس کارگروه)،معاون محیط زیست انسانی اداره کل (دبیر کارگروه) نماینده معاونت محیط طبیعی اداره کل  ، کارشناس مسئول اداره کل مرتبط با موضوع و مجری طرح (در صورت لزوم صرفا جهت ارائه توضیحات) مورد بررسی کارشناسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

3-  استقرار شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حداكثرتا مساحت 30 هكتار وبدون طرح توسعه صرفا جهت استقرار  رده های 2،1و 3  و با اولويت انتقال واحدهاي توليدي وصنعتي آلاينده ومزاحم داخل محدوده شهر و يا روستا، در خارج از محدوده شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 4مطابق جدول شماره2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می باشد.

4-استقرار شهرکهای صنعتی  و نواحی صنعتی با ایجاد واحدهای با لاتر از رده 3 در خارج از حریم شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می باشد.

5-برای کلیه واحدهای رده 7 ماده 3 به استثناي رديف 3 اين دستورالعمل ، تعیین فواصل بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسی مي باشد و رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره 2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع الزامی می باشد.

فهرست مندرجات گزارش توجیهی زیست محیطی (حداكثر در25 صفحه)

1-   عنوان طرح یا پروژه

2-  کارفرما و مجری طرح (آدرس ، تلفن و فاکس)

3-محل و مساحت اجرای طرح و تعیین آن بر روی نقشه توپوگرافی 25000/1 با ذکر تعیین فواصل از سایرکاربری ها

4-  تشریح فرآیند تولید و نوع محصولات تولیدی با ارائه فلو دیاگرام

5-    فازبندی کلی و زمانبندی اجرای طرح یا پروژه در فاز ساخت و بهره برداری

6-پلان جانمایی تاسیسات طرح یا پروژه با کلیه تاسیسات وابسته

7-طریقه و محل تامین منابع مصرفی شامل مواد اولیه ،آب مصرفی،سوخت و انرژی

8-  برآورد نیروی انسانی

9-بررسی اجمالي وضعیت محیط زيست طبیعی و بیولوژیکی منطقه ( اقلیم (آب و هوا) گلباد ،ارتفاع،شیب،منابع آب،خاک،پوشش گیاهی وجانوری و..)

10-تشريح موقعیت طرح نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان و تعیین آن بر روی نقشه

11-تشريح اجمالي وضعیت محیط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

12-تصريح میزان پاکتراشی،خاکبرداری و نحوه دپو نخاله های ساختمانی

13-ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی با تاکید بر مدیریت پسماند(نوع،حجم،طریقه و محل دفع) ،پساب(نوع،حجم،طریقه و محل دفع) ، کنترل آلودگی هوا(نوع،حجم،طریقه و نحوه کنترل یا نوع سیستم های کنترلی)

14-  مدارک و مستندات مورد نیاز شامل: تصويرسند مالکیت محل اجرای طرح، جواز تاسیس یا موافقت نامه دستگاه ذیربط،پرسشنامه زیست محیطی،تصويرمجوز تامین آب،و ...

 

...ادامه مطالب