• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

 

 تصویب نامه راجع به اختصاص مبلغ سه میلیارد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار تسهیلات به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک و در قالب کدهای ISIC
 تصویب نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران درخصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار -مصوب۱۳۶۹

تصویب نامه واحد های مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واقع در شهرکها و نواحی صنعتی

 تصویب نامه راجع به تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی
 تصویب نامه درخصوص مسئولیت برگزراری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه

 تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد
 آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی

آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی
ماده ۲۰ بند ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷۱۱۱۳۸۰

 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد تغییر کاربری اراضی صنایع انتقالی

 ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷۱۱۱۳۸۰

ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷۱۱۱۳۸۰

 ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷۱۱۱۳۸۰
آئین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید - توزیع و مصرف مصالح ساختمانی

قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) مواد 675،679،680،686،688،689،690،691،696

 آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 آئین نامه اجرایی ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 قانون استفساریه اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰

 آئین نامه اجرائی  ماده 8  قانون نوسازی صنایع کشور   در مورد قیمت روز حاملهای انرژی

آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد ارتقاء سطح کیفی و بهره وری

 تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

 تصويب نامه راجع به مهلت زماني پروند ههاي مربوط به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي
تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

آئین نامه  اجرائی ماده  5 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد  حفاظت از محیط زیست

آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 فرم درخواست تسهیلات بانکی جهت احداث واحدهای تولیدی - بانک صنعت و معدن

 فهرست شهرکهای صنعتی واقع در محدوده  شهرستانها و  بخشهای کمتر توسعه یافته

آئین نامه اجرائی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی

فرآیند اعطای تسهیلات به طرحهای صنعتی و معدنی توسط بانک صنعت و معدن

ماده 111 آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

 اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ماده 88  آیین نامه اجرایی ماده 88  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 5 نوسازي آیین نامه اجرایی ماده 5 مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

ماده ۶۶  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای مالی دولت
استفاده از تسهیلات طرح کمک به بهینه سازی مصرف انرژی و تولید پاک تر

 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر

 ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان واﮔﺬاري ، اﻧﺤﻼل و ادﻏﺎم درﺑﺎره ﻫﺎي  صنایع ﻣﺎدر

 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر - روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

قانون متمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات شکر سفید
مصوبات صنايع مصوبه هیات وزیران راجع به استقرار صنایع

قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ ازﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر

 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری از صنایع کوچک
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ  ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

بندهائی از چهل و دومین مصوبه شورای عالی اداری
 قانون تشویق و حمایت  سرمایه گذاری  خارجی

قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 کل کشور

نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی

 نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی

استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی
 آیین نامه بهداشت محيط مصوب 1371

آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون تاسیس شهرک صنعتی خصوصی

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
نحوه واگذاری دفاتر خدمات فناوری

سرمایه گذاری خارجی در بورس

ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه
ترخيص ماشين آلات كشاورزي

قانون تسهيل و نوسازي صنايع

ماده ۲ قانون تجمیع عوارض

ماده 4 قانون تجمیع عوارض

نحوه خريد و تملك اراضي
قانون برنامه چهارم توسعه

قانون تجمیع عوارض
مالياتهاي مستقيم

 اعطای تسهیلات
ماده 5 نوسازي

 قانون معادن