• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم به خارج از محدوده شهرتهران   و دامداری ها و مرغ داری ها از شهر تهران به خارج از محدوده مصوب 1369

شورایعالی حفاظت محیط زیست تعرفه بررسی و بازدید ازواحدهای صنعتی خدماتی کشاورزی معدنی مصوب 1377تعرفه حق الزحمه کارشناسی
انتقال دامداريها تصویب نامه هیات وزیران راجع به انتقال دامداری ها و مرغ داری ها داخل محدوده شهر به خارج از محدوده شهر مصوب 1376

تصویبنامه در خصوص استفاده از منابع مالی بلاعوض جهت مطالعات زیست محیطی  ارزیابی و ارزش گذاری منابع،پایش،انرژی و محیط زیست
كميسيون امور زيربنايي تصویب نامه راجع به تفویض اختیارات دولت به کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست مصوب 1377

 استانداردهای حد مجاز خروجی کارخانجات و کارگاههای صنعتی موضوع ماده15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374
 آییننامه مربوط به استفاده اراضی بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب1355 و اصلاحیه 1373

دستورالعمل ورود به مناطق چهارگانه دربند الف ماده3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها مصوب 1354

صنايع آلوده كننده تهران تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران مصوب 1369

شورایعالی حفاظت محیط زیست مقررات جایزه به اشخاص و موسسات در زمینه حفاظت از محیط زیست مصوب 1381

قانون خدمات آزمايشگاهي قانون اجازه دریافت وجه ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب 1361
كاهش آلودگي هواي تهران مصوبه هیات وزیران راجع به طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران مصوب1378
شورایعالی حفاظت محیط زیست در اجرای قانون برنامه 5 ساله دوم و در جهت کاهش آلودگی تهران مصوب 1377

قانون مديريت پسماندها به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها مصوب 1383
شورایعالی حفاظت محیط زیست موافقنامه محیط زیست و صنایع در نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب1374
تبصره های 81،82،83 ازقانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب1373

از صورتجلسه هیات وزیران راجع به ممنوعيت احداث صنايع  در شعاع 120 كيلومتري تهران مصوب 1346
تصویب نامه هیات وزیران راجع به استانداردهای حد مجاز از کارخانجات و کارگاه های صنعتی مصوب1379

شورایعالی حفاظت محیط زیست راجع به تعرفه خدمات ازمایشگاهی در زمینه محیط زیست مصوب 1382
مصوبه شورایعالی اداری در خصوص وظايف واحد هاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست مصوب 1383

معيار استقرار صنايع تصویب نامه هایات وزیران راجع به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع  مصوب 1378

مصوبه شماره250 شورایعالی محیط زیست راجع به ارزیابی زیست محیطی فعالیتهای معدنی مصوب1382

مصوبه هیات وزیران راجع به برنامه جلوگیری وكاهش آلودگي رودخانه هاي مهم استان مصوب 1382

شورایعالی حفاظت محیط زیست جلوگیری از آلودگی هوا و کنترل آلودگی هوای تهران مصوب 1370

شورایعالی حفاظت محیط زیست جلوگیری از آلودگی هوا و کنترل آلودگی هوای تهران مصوب 1371
 لغو محدودیت 120 کیلومتری تهران برای صنایع چرم و بازیافت در شهرکهای صنعتی مصوب 1374

مصوبه شماره166 شورایعالی محیط زیست در خصوص ایجاد واحدهای کشت و صنعت مصوب 1378

شورایعالی حفاظت محیظ زیست جلوگیری از آلودگی هوا وگنترل آلودگی هوای تهران مصوب 1369
شورایعالی حفاظت محیط زیست گزارش امکان یابی مکان یابی ارزیابی زیست محیطی مصوب 1373

شورایعالی حفاظت محیط زیست ارزیابی زیست محیطی طرحهای گردشگری طبیعی مصوب 1381

ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
مصوبه3-241 شورایعالی محیط زیست  اجازه دریافت وجه حق الزحمه کارشناسی مصوب 1381
تصویب نامه هیات وزیران راجع به آلودگي هواي شهر هاي بزرگ بخصوص تهران مصوب1369

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب1379

 معاينه فني آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب 1382

لیست محصولات آلوده کننده محیط زیست موضوع قسمت آخر بند هـ قانون تجمیع عوارض
شورایعالی حفاظت محیط زیست ضرورت حذف آزبست از تولیدات کارخانجات مصوب 1381

شورایعالی حفاظت محیط زیست ضرورت حذف آزبست از تولیدات کارخانجات مصوب 1378
شورایعالی حفاظت محیط زیست استانداردهای خروجی اتومبیل های بنزینی مصوب 1357
آیین نامه تبصرهماده6 آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب هیات وزیران 1381

شورایعالی حفاظت محیط زیست پروزه های مشمول ارزیابی زیست محیطی مصوب 1380

شورایعالی حفاظت محیط زیست آیین نامه ارزیابی  اثرات زیست محیطی  مصوب 1373

شورایعالی حفاطت محیط زیست باستناد آیین نامه جلوگیری ازآلودگی هوا مصوب1379
شورایعالی حفاظت محیط زیست حد خروجی از اگزوز وسائل نقلیه موتوری مصوب1377

آیین نامه اجرایی حمل و نقل  جاده ای مواد خطرناك(2) مصوب هیات وزیران 1380

استانداردهای خروجی فاضلاب به استناد ماده پنج آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

آیین نامه اجرایی كنترل  و نظارت بهداشتی برسموم و مواد شيميايي مصوب 1378
شورایعالی حفاظت محیط زیست حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران مصوب 1381
مصوبه هیات وزیران راجع به طرح جامع كاهش آلودگي هواي استان مصوب 1382
 آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب هیات وزیران 1379

خط مشی ها و سیاستها در منطقه عمومی تهران مصوب هیات وزیران 1383
 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوبه 1353 و اصلاحیه 1371

آیین نامه جلوگيري از آلودگي صوتي  مصوب هیات وزیران  1378 

مصوبه اصلاحی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع  مصوب 1380

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب هیات وزیران 1371
ضوابط و معیارهای استقرار صنایع مصوبه هایت وزیران 1380

مصوبه شماره165 شورایعالی محیط زیست مصوب1377
بهداشت محيط آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371

 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  مصوب 1374

 قانون حفظ كاربرد اراضي و باغها  مصوب 1374