• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

مشاوره ، طراحی ، نصب و اجراء سیستم های تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی

 

یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی تولیدی حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد.از جملهً این تعهدات حفظ منابع آبی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و انسانی برای تصفیه آبهای آلوده می باشد.

   
از این رو این گروه با تاسیس و بهره گیری از متخصصین شرکت شیرین آب سازان در اجرای انواع سیستم های فاضلاب صنعتی و انسانی  جهت استانداردسازی خروجی فاضلاب به این امر مهم دست یافته است.

 

مراجعه به مطالب مرتبط با  عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و انسانی